kader

28/06/2006 - 12:13 por faruk.nur | Informe spam
Kader;

soru:madem,herþey bir kader defterinde yazýlý ve herþey ona göre
oluyor.o halde insanlar niçin cehenneme gidiyor?
cevap:evet herþey bir kader defterinde yazýlý ve herþey ona göre
oluyor.ama,defterde yazýlý olduðu için o þey olmuyor.

mesela;meteroloji uzmaný,uydudan gelen fotoðraflara bakarak geleceði
görebilmektedir.bir insan ne kadar yükseðe çýkarsa hem görüþ
alaný geniþler hemde geleceði görebilir. uzman, uydudan görüyor
ki,Türkiye"nin batýsýndan yaðmur bulutlarý geliyor.bulutlarýn
hýzýný ve yönünü hesaplýyarak,hemen defterine þunlarý
yazýyor,"yarýn türkiye bulutlu ve yaðýþlý
olacak".bulutlarýn gelmesine bir gün var.bir gün sonra türkiye
bulutlu ve yaðýþlý olsa;acaba meteroloji uzmaný bir gün önceden
deftere,bu olayý yazdýðý içinmi olaylar oluyor?yoksa uzman
olaylarý uydudan önceden gördüdemi yazdý.

doðru cevap;gördüde yazdý.yazdýðý için olaylar olmamakta,fakat
olayýn öyle olacaðýný önceden görüp yazmýþtýr.

Mesela;aklý baþýnda bir kiþiyi, siz sýrtýnýza alsanýz,nereye
gitmek istersen seni oraya götüreceðim deseniz,diyelim ki iki yol
var biri,tehlikeli yol, öteki tehlikesiz yol.siz baþtan o kiþiye
uyarýda bulunarak her iki yolun durumunu anlatsanýz buna raðmen,o
kiþi beni tehlikeli yoldan götür dese,o tehlikeli yolda baþýna bir
kaza gelse ,size diyebilirmi ki,bak senin yüzünden baþýma bu kaza
geldi diyemez.çünkü kendi iradesiyle tehlikeli yolu
seçmiþtir.götüren deðil,isteyen suçludur.Güç ve kuvvet yalnýz
Allah"tandýr.bunu felçli hastalar daha iyi bilir.Götüren
Allah"týr, fakat tehlikeli yolda gitmek isteyen,insan suçludur. Hem
insan baþýboþ býrakýlmýþ da deðildir. Cüz-i iradesinden baþka
kendisine ait günahlarý ve borçlarý vardýr.sevaptaki hissesi ise
pek azdýr.Kimin ve neyin sayesinde sevap iþlemiþtir düþünmesi
gerekir.
Allah;
birzaman gayet zengin bir ressam,sergi açmak istemiþ,fakat sahnenin
gerisinde durmuþ kendisini konuklara göstermemiþ.konuklara
hertürlü ikramý yapmýþ.sergiyi gezen misafirler,harika resimlere
bakmýþlar,ne kadar güzel resimler diyerek aralarýnda konuþurlarken
birisi, ressamý göremediði için, acaba bu resimler nasýl olmuþtur
diye bir soru ortaya atmýþ.bir kýsým insanlar,bu resimler kendi
kendine olmuþtur demiþler.bir kýsým insanlar resimleri tabiiyyat
kanunlarýnýn yaptýðýný iddia etmiþler.bir kýsým insanlar ise
resimleri,resmi meydana getiren,boya,fýrça, tablo birlikte bu resmi
kafa kafaya vermiþler meydana getirmiþtir demiþler.bir kýsým
insanlar ise,harika resimleri ancak bir ressam tarafýndan
yapýlabileceðini söyleyerek,kendilerine ikramda bulunan ressamý
içeriden,alkýþlar ile davet edip,kendisiyle tanýþmýþ ve
teþekkür etmiþler.iþte biz o ressama Allah diyoruz.ressamdan
farký, gerçek ve canlý resimler yaratmasýdýr.

Resim,ressamýn bir parcasý olmadýðý gibi; ressam da, resmin bir
parçasý deðildir.

Soru:Peki,Allah"ý kim yaratmýþtýr?sorusu(þeytanýn insanlarý
kandýrmak için sorduðu sorudur) genellikle insanlarýn kafasýnýn
karýþmasýna yol açmýþ,bu soruda takýlýp kalmýþlardýr.
Ýnsanlarýn bu sorunun cevabýný bulmaya çalýþmasý,nafiledir.

Mesela; diyelimki bir saraya girmek için yüz kapý var,ama bir kapý
kapalý ve sarayýn sahibi ancak o kapýyý açabilir ve anahtarda
sadece ondadýr.Dýþarýdan saraya girmeye çalýþan biri,açýk
doksandokuz kapýnýn herhangi birinden içeri girebilir.Fakat kapalý
kapýnýn önünde durup o kapýyý açamayýnca,bu saraya girilemez
diyemez,Çünkü diðer doksandokuz kapý açýktýr.Aynen
öylede,Allah"ý kim yaratmýþtýr, sorusu farzedelim ki kapalý bir
kapýdýr.O kapýnýn anahtarý sadece Allah"tadýr.Allah"a inanmak
için doksandokuz kapý açýktýr.Ama inat edip,kapalý kapýnýn
önünde durmak ve saray sahibini inkar etmek ve açýk kapýdan saraya
girmemek akýl karý deðildir.

Peki Allah yoksa,bu kainatý kim yaratmýþtýr? bu kainat nasýl
olmuþtur?yani yukarýdaki harika resimler nasýl olmuþtur? sorusunun
cevabýný inat edenlerin vermesi gerekir.

Ýlmin kapýsý Hz.Ali þöyle der,"Varsayalým ki inanmayan inat
edenlerin dediði gibi Allah,ahiret,cennet,hesap kitap, vs.yok.Ne
inanana bir þey olur,nede inanmamakta inat edene.Ama ya
varsa,"inanana yine bir þey olmaz ama inanmamakta inat eden; iþini
þansa býrakmýþ olur ki buda akýl karý deðildir.

Tevekkül ve dua;

bir çifçi,evvela(önþart);ürün almak için,1-topraðýný nadasa
koyacak,2-topraðýný sürecek,tohumu dikecek,3-sulayacak.vb.fiili dua
edecek.

Sonra; Allah"a ,ürün vermesi için kavli(sözlü) dua
edecek.Çünkü bir afet gelir ürünü alýp
götürebilir.Mesela;Çekirge ve sel afeti gibi.Þartlardan birinin
eksik olmasý,neticeye engeldir.
Dua eden kiþi için o istediði, kendisi hakkýnda hayýrlý olup
olmadýðýný dua eden bilemez.O halde duam niye,niçin kabül
edilmedi diye,üzülmemelidir.

Mesela;Bir anne ve baba hiçbir zaman çocuðunun kötülüðünü
istemediði için ,terbiyeye muhtaç çocuðunun her istediðini de
yapmaz .Bu imtihan dünyasýnda,sýnýrlý ve kayýtlý olduðumuz
için her istediðimizi elde edemeyiz,her istediðimizi
yapamayýz.Fakat her istediðimizi elde edecek ve her istediðimizi
yapabileceðimiz bir yer vardýr ki o yere cennet derler.
Her þeye muhtaç olan kiþinin , Samed olan Allah"ýn kapýsýný
çalmasý doðru bir þeydir.Yanlýþ olan, herþeye muhtaç bir
kiþinin, kendisini hiçbirþeye muhtaç olmadýðýný zannetmesi ve
dua etmemesidir.

Þeytan,

Þeytan"ýn aslý cin olup ateþten yaratýlmýþtýr.Ýnsanýn
apaçýk,bir düþmanýdýr.Mahlukatý,Allah"a düþman etmek için
fýrsat kollar. Bu hayatý insanlar için cehenneme çevirmeye
çalýþýr. Ýnsan, þeytan"dan herbakýmdan üstündür.Fakat
þeytan"ýda hafife almamak gerekir.Çünkü Hz.Adem babamýz ile
Hz.Havva annemizin cennetten çýkmasýna vesile olmuþtur.Biz
þeytanýn inadýna,bu dünyayý cennete çevirmek için
çalýþmalýyýz.
Sakýn sizi þeytan, Allah afedicidir diye yanýltmasýn.Çünkü,
Allah af edicidir ama, kul hakký hariçtir.

Þeytan,Allah"ý inkar etmemektedir ama,O"na düþman olduðu,iman
etmediði için ezeli ve ebedi olarak cehennemden çýkamayacaktýr.
Ýnkar etmemek ayrýdýr,iman etmek ayrýdýr,hiç inanmamak ise,hiçmi
hiç akýl karý deðildir.Ýnsanlar korku ile ümit arasýnda olmalý.
Acaba cennetlikmiyim, yoksa cehennemlikmiyim sorusunu merak
etmek yerine, en kötü ihtimali göz önüne alarak, tedbirimizi
almak; daha akýllýca bir iþ olsa gerektir.Allah'tan ancak O"na
iman etmeyenler,ümidini keser. Son nefese kadar,kimin ne
olacaðý,(þeytan hariç)bizce mechuldur.Cennet ucuz olmadýðý gibi,
cehennem dahi lüzümsuz deðildir.

Din,

Her semavi hak dinler,medeniyetin ve insanýn maddeten ve manen
yükselmesini,daha iyiye ve ileri gitmesini savunur. Ýslam,bir lokma
bir hýrka felsefesine karþýdýr.Yarýn ölecekmiþ gibi, ahirete,
hiç ölmeyecekmiþ gibi dünyaya teþvik eder,Ýki günü ayný olan
ziyandadýr,komþusu aç iken, tok yatan bizden deðildir, haksýz yere
bir insaný öldüren,tüm insanlýðý öldürmüþ gibidir,
düþüncesini savunur.Tek ilah vardýr. O ilahýn adý Allah"dýr.
Zerrece Allah"a imaný olan ve O"na düþman olmayan herkez,
hesaptan sonra cennete girecektir. Ýslam; Peygamberi
Hz.Muhammed"tir,Kitabý Kuran-ý Kerim"dir. Bir Müslüman,hem
Ýncile,hem Hz.Ýsa"ya, hem,Tevrata, hem Hz.Musa"ya yani tüm
semavi kitap ve peygamberlere zaten inandýðý için din
deðiþtirmesi, hiçmi hiç akýl karý deðildir.
Namaz,

Dininin direðidir.Bir insan,Allah"ýn benim namazýma ihtiyacý
yoktur,demesi,hasta birinsinin,doktara "ey doktor senin ilaca ne
ihtiyacýn var demesine benzer ki,Allah"ýn bizim namazýmýza
elbetteki ihtiyacý yoktur,bizim namaza ihtiyacýmýz vardýr.Bedenin
havaya ve suya ihtiyacý olduðu gibi, ruhunda manevi gýdaya ihtiyacý
vardýr ki o gýdalardan biriside "Hu" kelimesidir.Ýnsanlar her
nefes veriþte bilmeden,gayri ihtiyari "hu" derler.Hu ,Allah
demektir.Aslýnda her þey Allah"ý anmaktadýr.Ýnsanýn bu dünyaya
gönderilmesinin sebebi ve hikmeti ,Allah"ý tanýmak ,O"na dua ve
ibadet etmektir.

Hayat,

Helal þekilde;
Çalýþýnýz,kazanýnýz,yiyiniz,daðýtýnýz,paylaþýnýz,ama
israf etmeyiniz.Kara günler, yaþlýlýðýnýz ve ahiret
içinde,azýk ayýrýnýz. Ýlimin ,malýn ve kuvvetin önemini fark
ediniz.Bunlarý insanlýðýn hayrý için ve helal bir þekilde
kullanýnýz.

Þeytanýn,dünyayý fesada veren ve insanlar için dünyayý
çehenneme çeviren,sen çalýþ ben yiyeyim ve ben tok olayým
baþkasý açlýktan ölsün bana ne düþüncesini ,ortadan kaldýrmak
ve sosyal dengeleri kurmak için çalýþmak insanlýða yapýlacak en
büyük hayýrlardan biri olsa gerektir.

Ýlim,

Bir zaman iki ayna var imiþ,her iki aynada yüzlerini gökteki
güneþe çevirmiþ,aynalarda akseden,tecelli eden güneþi ,
insanlarýn yüzlerine her iki ayna da çevirdiðinde, insanlarýn
gözlerini kamaþtýrmýþlar. Aynalardan biri gururlanarak ben
insanlarýn gözlerini kamaþtýrdým diye gururlanmýþ ve kendisinde
bir þeyler olduðunu tevehhüm, zan etmiþ.Diðer ayna ise mütevazý
birþekilde,aslýnda kendisinde bizatihi bir þey
olmadýðýný,gökteki güneþ olmasa hiçbirþeye yaramadýðýný,
önceki aynaya söylemiþ. Ýþte gururlu ayna, sihir ve büyü gibi
zararlý ilimler ile ilgilenip insanlarý kendisinin etkilediðini
zanneden þeytan gibidir.Ama mütevazý ayna ise mücize ve kerametin
asýl sahibinin kendisi olmadýðýný bilen ve faydalý ilimler ile
ilgilenen bilge kiþidir.Gýbta edilecek kiþi gökteki güneþin ýsý
ve ýþýðýna mazhar olan kendisini güneþ zannetmeyen ama güneþi
gösteren, kiþidir.Bu aynalarýn en güzelleri peygamberlere aittir.en
kötüleri ise þeytan ve þeytan gibilere aittir. Þeytan ve þeytan
gibi kötü kiþilerin þerrinden Allah"a sýðýnmak
gerektir.Çünkü insanlarý ve insanlýðý tesirleri altýna
alabilmekte ve aldatabilmektedirler.Her insan kabiliyeti nispetinde
güneþe mahzar olabilir ve olmalýdýrda. Asýl olan aynayý
insanlýðýn hayrýna kullanmak ve ayna olduðunu hiçbirzaman
unutmamaktýr.Aynadan kasýt insan, güneþten kasýt ise,Allah'týr.

Güneþ bize ýþýk ve ýsýsý ile çok yakýndýr,biz ise güneþe
çok uzaðýz.Ama ayna vasýtasýyla,bir nebze güneþin özelliklerini
anlayabiliriz. Veya uzay mekiði ile güneþin hakiki nuruna ve
ýsýsýna yaklaþabiliriz onu yakýndan inceleyebiliriz ki,bunu mirac
hadisesinde Hz.Muhammed bizzat refref'e binerek çok kýsa bir zaman
zarfýnda yapmýþtýr. Cenneti,cehennemi ve kainatýn
yaratýcýsýný görmüþ,gidipte görenmi var veya gidipte dönenmi
var sorusunuda cevapsýz býrakmamýþtýr.

Mesela, koca bir kütlesi olan dünyamýzý,vasýtasýz ve çok
süratli birþekilde götüren ve döndüren, bir insaný elbette ve
evleviyetle daha hýzlý ve kýsa bir sürede götürmeye ve geri
getirmeye muktedirdir ve aynen öylede olmuþtur.

Ýnsanlýða faydalý bilgileri, tanýdýk,tanýmadýk,baþkalarý ile
de paylaþýnýz,yayýnýz. Ben bu bilgileri bilmiyordum,bana kimse
öðretmedi diyen kiþinin hesabý; bilenden, bildiði halde susandan
ve hakikatý ve doðruyu yaymayandan sorulacaktýr. Malýn zekatý
olduðu gibi,ilminde zekatý ve kuvvetinde bir zekatý vardýr.Bilen
ile bilmeyen bir deðildir.Ýlim mümin"in yitiðidir, nerede olursa
alýr.Ýlim Çin"dede olsa alýnýz.Hayatta,en hakiki murþit
ilimdir. Faydalý tüm ilimlerden istifade ediniz,ettiriniz. Beþikten
mezara kadar ilim öðreniniz. Okuyunuz,okutunuz.Ne demiþ yunus
emre,'Ýlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir,sen kendini bilmez
isen ilim nice okumaktýr.'Ruh nedir;

Ruh insanýn aslýdýr,kendisidir.Mahiyeti,bir þekli sureti ve þuuru
olan bir kanundur, yerçekimi kanunu gibi,ama yerçekimi kanununun bir
þekli, sureti ve þuuru yoktur.Fakat dünyadaki iþleri yapabilmesi
için, ruh"un elbisesi,bineði mahiyetinde olan bedene ihtiyacý
vardýr.Ruh katiyen bakidir,yani ölümsüzdür. Ey insanlar, baki bir
aleme gideceksiniz,o halde hazýrlýklý olun.Ölüm,ruhun bedenden
çýkmasý daha önce vefat etmiþ olan sevgili anne ve babanýzýn ve
dostlarýnýzýn yanýna gitmektir.

Mesela ;bir þöför nasýl aracýndan inince araba hiçbir iþe
yaramaz ise,ruh"ta beden aracýndan inince, beden hiçbir iþe
yaramaz.Kabre konan bedendir.Siz ise ruhsunuz.Ruh berzah alemine
gitmektedir. ölüm yokluk ve hiclik deðildir.Kim yok olmak
isterki,Ezeli ve ebedi bir Allah"ýn sevgili mahlukatýda ebedi
olmalýdýr.Fakat mahlukatýn ebediliði bizatihi deðil, Allah"ýn
dilemesiyledir.

Ey insanlar ve cinler ezeli ve ebedi cennete girmek,ebedi yaþamak,her
istediðini yapmak ve Allah'ý görmek istemezmisiniz.
Ey sevgili ruh,bunun için Allah'a þükretmeli ve iman etmeli
deðilmisin.

HULASA :
Allah,birdir, hiçbirþeye ihtiyacý yoktur,ne birbaþkasý O'nu
yaratmýþtýr nede O'nun bir çocuðu vardýr.O'nun eþi ve
benzeri yoktur.
 

Leer las respuestas

#1 Marc [MVP Windows]
28/06/2006 - 12:24 | Informe spam
No está mal, pero yo pondría el aceite antes para que no se recalentara. Luego, con cuidado, y después de tener cortadas las peras en cuartos, pondría el vino a flambear unos 5 minutos hasta que cogieran sabor.


Saludos,

Marc
MVP Windows Shell / User
MCSA Windows Server 2003
Oracle9i Certified Associate (OCA)

Este mensaje se proporciona "como está" sin garantías de ninguna clase, y no otorga ningún derecho.

escribió en el mensaje news:
Kader;

soru:madem,herþey bir kader defterinde yazýlý ve herþey ona göre
oluyor.o halde insanlar niçin cehenneme gidiyor?
cevap:evet herþey bir kader defterinde yazýlý ve herþey ona göre
oluyor.ama,defterde yazýlý olduðu için o þey olmuyor.

mesela;meteroloji uzmaný,uydudan gelen fotoðraflara bakarak geleceði
görebilmektedir.bir insan ne kadar yükseðe çýkarsa hem görüþ
alaný geniþler hemde geleceði görebilir. uzman, uydudan görüyor
ki,Türkiye"nin batýsýndan yaðmur bulutlarý geliyor.bulutlarýn
hýzýný ve yönünü hesaplýyarak,hemen defterine þunlarý
yazýyor,"yarýn türkiye bulutlu ve yaðýþlý
olacak".bulutlarýn gelmesine bir gün var.bir gün sonra türkiye
bulutlu ve yaðýþlý olsa;acaba meteroloji uzmaný bir gün önceden
deftere,bu olayý yazdýðý içinmi olaylar oluyor?yoksa uzman
olaylarý uydudan önceden gördüdemi yazdý.

doðru cevap;gördüde yazdý.yazdýðý için olaylar olmamakta,fakat
olayýn öyle olacaðýný önceden görüp yazmýþtýr.

Mesela;aklý baþýnda bir kiþiyi, siz sýrtýnýza alsanýz,nereye
gitmek istersen seni oraya götüreceðim deseniz,diyelim ki iki yol
var biri,tehlikeli yol, öteki tehlikesiz yol.siz baþtan o kiþiye
uyarýda bulunarak her iki yolun durumunu anlatsanýz buna raðmen,o
kiþi beni tehlikeli yoldan götür dese,o tehlikeli yolda baþýna bir
kaza gelse ,size diyebilirmi ki,bak senin yüzünden baþýma bu kaza
geldi diyemez.çünkü kendi iradesiyle tehlikeli yolu
seçmiþtir.götüren deðil,isteyen suçludur.Güç ve kuvvet yalnýz
Allah"tandýr.bunu felçli hastalar daha iyi bilir.Götüren
Allah"týr, fakat tehlikeli yolda gitmek isteyen,insan suçludur. Hem
insan baþýboþ býrakýlmýþ da deðildir. Cüz-i iradesinden baþka
kendisine ait günahlarý ve borçlarý vardýr.sevaptaki hissesi ise
pek azdýr.Kimin ve neyin sayesinde sevap iþlemiþtir düþünmesi
gerekir.
Allah;
birzaman gayet zengin bir ressam,sergi açmak istemiþ,fakat sahnenin
gerisinde durmuþ kendisini konuklara göstermemiþ.konuklara
hertürlü ikramý yapmýþ.sergiyi gezen misafirler,harika resimlere
bakmýþlar,ne kadar güzel resimler diyerek aralarýnda konuþurlarken
birisi, ressamý göremediði için, acaba bu resimler nasýl olmuþtur
diye bir soru ortaya atmýþ.bir kýsým insanlar,bu resimler kendi
kendine olmuþtur demiþler.bir kýsým insanlar resimleri tabiiyyat
kanunlarýnýn yaptýðýný iddia etmiþler.bir kýsým insanlar ise
resimleri,resmi meydana getiren,boya,fýrça, tablo birlikte bu resmi
kafa kafaya vermiþler meydana getirmiþtir demiþler.bir kýsým
insanlar ise,harika resimleri ancak bir ressam tarafýndan
yapýlabileceðini söyleyerek,kendilerine ikramda bulunan ressamý
içeriden,alkýþlar ile davet edip,kendisiyle tanýþmýþ ve
teþekkür etmiþler.iþte biz o ressama Allah diyoruz.ressamdan
farký, gerçek ve canlý resimler yaratmasýdýr.

Resim,ressamýn bir parcasý olmadýðý gibi; ressam da, resmin bir
parçasý deðildir.

Soru:Peki,Allah"ý kim yaratmýþtýr?sorusu(þeytanýn insanlarý
kandýrmak için sorduðu sorudur) genellikle insanlarýn kafasýnýn
karýþmasýna yol açmýþ,bu soruda takýlýp kalmýþlardýr.
Ýnsanlarýn bu sorunun cevabýný bulmaya çalýþmasý,nafiledir.

Mesela; diyelimki bir saraya girmek için yüz kapý var,ama bir kapý
kapalý ve sarayýn sahibi ancak o kapýyý açabilir ve anahtarda
sadece ondadýr.Dýþarýdan saraya girmeye çalýþan biri,açýk
doksandokuz kapýnýn herhangi birinden içeri girebilir.Fakat kapalý
kapýnýn önünde durup o kapýyý açamayýnca,bu saraya girilemez
diyemez,Çünkü diðer doksandokuz kapý açýktýr.Aynen
öylede,Allah"ý kim yaratmýþtýr, sorusu farzedelim ki kapalý bir
kapýdýr.O kapýnýn anahtarý sadece Allah"tadýr.Allah"a inanmak
için doksandokuz kapý açýktýr.Ama inat edip,kapalý kapýnýn
önünde durmak ve saray sahibini inkar etmek ve açýk kapýdan saraya
girmemek akýl karý deðildir.

Peki Allah yoksa,bu kainatý kim yaratmýþtýr? bu kainat nasýl
olmuþtur?yani yukarýdaki harika resimler nasýl olmuþtur? sorusunun
cevabýný inat edenlerin vermesi gerekir.

Ýlmin kapýsý Hz.Ali þöyle der,"Varsayalým ki inanmayan inat
edenlerin dediði gibi Allah,ahiret,cennet,hesap kitap, vs.yok.Ne
inanana bir þey olur,nede inanmamakta inat edene.Ama ya
varsa,"inanana yine bir þey olmaz ama inanmamakta inat eden; iþini
þansa býrakmýþ olur ki buda akýl karý deðildir.

Tevekkül ve dua;

bir çifçi,evvela(önþart);ürün almak için,1-topraðýný nadasa
koyacak,2-topraðýný sürecek,tohumu dikecek,3-sulayacak.vb.fiili dua
edecek.

Sonra; Allah"a ,ürün vermesi için kavli(sözlü) dua
edecek.Çünkü bir afet gelir ürünü alýp
götürebilir.Mesela;Çekirge ve sel afeti gibi.Þartlardan birinin
eksik olmasý,neticeye engeldir.
Dua eden kiþi için o istediði, kendisi hakkýnda hayýrlý olup
olmadýðýný dua eden bilemez.O halde duam niye,niçin kabül
edilmedi diye,üzülmemelidir.

Mesela;Bir anne ve baba hiçbir zaman çocuðunun kötülüðünü
istemediði için ,terbiyeye muhtaç çocuðunun her istediðini de
yapmaz .Bu imtihan dünyasýnda,sýnýrlý ve kayýtlý olduðumuz
için her istediðimizi elde edemeyiz,her istediðimizi
yapamayýz.Fakat her istediðimizi elde edecek ve her istediðimizi
yapabileceðimiz bir yer vardýr ki o yere cennet derler.
Her þeye muhtaç olan kiþinin , Samed olan Allah"ýn kapýsýný
çalmasý doðru bir þeydir.Yanlýþ olan, herþeye muhtaç bir
kiþinin, kendisini hiçbirþeye muhtaç olmadýðýný zannetmesi ve
dua etmemesidir.

Þeytan,

Þeytan"ýn aslý cin olup ateþten yaratýlmýþtýr.Ýnsanýn
apaçýk,bir düþmanýdýr.Mahlukatý,Allah"a düþman etmek için
fýrsat kollar. Bu hayatý insanlar için cehenneme çevirmeye
çalýþýr. Ýnsan, þeytan"dan herbakýmdan üstündür.Fakat
þeytan"ýda hafife almamak gerekir.Çünkü Hz.Adem babamýz ile
Hz.Havva annemizin cennetten çýkmasýna vesile olmuþtur.Biz
þeytanýn inadýna,bu dünyayý cennete çevirmek için
çalýþmalýyýz.
Sakýn sizi þeytan, Allah afedicidir diye yanýltmasýn.Çünkü,
Allah af edicidir ama, kul hakký hariçtir.

Þeytan,Allah"ý inkar etmemektedir ama,O"na düþman olduðu,iman
etmediði için ezeli ve ebedi olarak cehennemden çýkamayacaktýr.
Ýnkar etmemek ayrýdýr,iman etmek ayrýdýr,hiç inanmamak ise,hiçmi
hiç akýl karý deðildir.Ýnsanlar korku ile ümit arasýnda olmalý.
Acaba cennetlikmiyim, yoksa cehennemlikmiyim sorusunu merak
etmek yerine, en kötü ihtimali göz önüne alarak, tedbirimizi
almak; daha akýllýca bir iþ olsa gerektir.Allah'tan ancak O"na
iman etmeyenler,ümidini keser. Son nefese kadar,kimin ne
olacaðý,(þeytan hariç)bizce mechuldur.Cennet ucuz olmadýðý gibi,
cehennem dahi lüzümsuz deðildir.

Din,

Her semavi hak dinler,medeniyetin ve insanýn maddeten ve manen
yükselmesini,daha iyiye ve ileri gitmesini savunur. Ýslam,bir lokma
bir hýrka felsefesine karþýdýr.Yarýn ölecekmiþ gibi, ahirete,
hiç ölmeyecekmiþ gibi dünyaya teþvik eder,Ýki günü ayný olan
ziyandadýr,komþusu aç iken, tok yatan bizden deðildir, haksýz yere
bir insaný öldüren,tüm insanlýðý öldürmüþ gibidir,
düþüncesini savunur.Tek ilah vardýr. O ilahýn adý Allah"dýr.
Zerrece Allah"a imaný olan ve O"na düþman olmayan herkez,
hesaptan sonra cennete girecektir. Ýslam; Peygamberi
Hz.Muhammed"tir,Kitabý Kuran-ý Kerim"dir. Bir Müslüman,hem
Ýncile,hem Hz.Ýsa"ya, hem,Tevrata, hem Hz.Musa"ya yani tüm
semavi kitap ve peygamberlere zaten inandýðý için din
deðiþtirmesi, hiçmi hiç akýl karý deðildir.
Namaz,

Dininin direðidir.Bir insan,Allah"ýn benim namazýma ihtiyacý
yoktur,demesi,hasta birinsinin,doktara "ey doktor senin ilaca ne
ihtiyacýn var demesine benzer ki,Allah"ýn bizim namazýmýza
elbetteki ihtiyacý yoktur,bizim namaza ihtiyacýmýz vardýr.Bedenin
havaya ve suya ihtiyacý olduðu gibi, ruhunda manevi gýdaya ihtiyacý
vardýr ki o gýdalardan biriside "Hu" kelimesidir.Ýnsanlar her
nefes veriþte bilmeden,gayri ihtiyari "hu" derler.Hu ,Allah
demektir.Aslýnda her þey Allah"ý anmaktadýr.Ýnsanýn bu dünyaya
gönderilmesinin sebebi ve hikmeti ,Allah"ý tanýmak ,O"na dua ve
ibadet etmektir.

Hayat,

Helal þekilde;
Çalýþýnýz,kazanýnýz,yiyiniz,daðýtýnýz,paylaþýnýz,ama
israf etmeyiniz.Kara günler, yaþlýlýðýnýz ve ahiret
içinde,azýk ayýrýnýz. Ýlimin ,malýn ve kuvvetin önemini fark
ediniz.Bunlarý insanlýðýn hayrý için ve helal bir þekilde
kullanýnýz.

Þeytanýn,dünyayý fesada veren ve insanlar için dünyayý
çehenneme çeviren,sen çalýþ ben yiyeyim ve ben tok olayým
baþkasý açlýktan ölsün bana ne düþüncesini ,ortadan kaldýrmak
ve sosyal dengeleri kurmak için çalýþmak insanlýða yapýlacak en
büyük hayýrlardan biri olsa gerektir.

Ýlim,

Bir zaman iki ayna var imiþ,her iki aynada yüzlerini gökteki
güneþe çevirmiþ,aynalarda akseden,tecelli eden güneþi ,
insanlarýn yüzlerine her iki ayna da çevirdiðinde, insanlarýn
gözlerini kamaþtýrmýþlar. Aynalardan biri gururlanarak ben
insanlarýn gözlerini kamaþtýrdým diye gururlanmýþ ve kendisinde
bir þeyler olduðunu tevehhüm, zan etmiþ.Diðer ayna ise mütevazý
birþekilde,aslýnda kendisinde bizatihi bir þey
olmadýðýný,gökteki güneþ olmasa hiçbirþeye yaramadýðýný,
önceki aynaya söylemiþ. Ýþte gururlu ayna, sihir ve büyü gibi
zararlý ilimler ile ilgilenip insanlarý kendisinin etkilediðini
zanneden þeytan gibidir.Ama mütevazý ayna ise mücize ve kerametin
asýl sahibinin kendisi olmadýðýný bilen ve faydalý ilimler ile
ilgilenen bilge kiþidir.Gýbta edilecek kiþi gökteki güneþin ýsý
ve ýþýðýna mazhar olan kendisini güneþ zannetmeyen ama güneþi
gösteren, kiþidir.Bu aynalarýn en güzelleri peygamberlere aittir.en
kötüleri ise þeytan ve þeytan gibilere aittir. Þeytan ve þeytan
gibi kötü kiþilerin þerrinden Allah"a sýðýnmak
gerektir.Çünkü insanlarý ve insanlýðý tesirleri altýna
alabilmekte ve aldatabilmektedirler.Her insan kabiliyeti nispetinde
güneþe mahzar olabilir ve olmalýdýrda. Asýl olan aynayý
insanlýðýn hayrýna kullanmak ve ayna olduðunu hiçbirzaman
unutmamaktýr.Aynadan kasýt insan, güneþten kasýt ise,Allah'týr.

Güneþ bize ýþýk ve ýsýsý ile çok yakýndýr,biz ise güneþe
çok uzaðýz.Ama ayna vasýtasýyla,bir nebze güneþin özelliklerini
anlayabiliriz. Veya uzay mekiði ile güneþin hakiki nuruna ve
ýsýsýna yaklaþabiliriz onu yakýndan inceleyebiliriz ki,bunu mirac
hadisesinde Hz.Muhammed bizzat refref'e binerek çok kýsa bir zaman
zarfýnda yapmýþtýr. Cenneti,cehennemi ve kainatýn
yaratýcýsýný görmüþ,gidipte görenmi var veya gidipte dönenmi
var sorusunuda cevapsýz býrakmamýþtýr.

Mesela, koca bir kütlesi olan dünyamýzý,vasýtasýz ve çok
süratli birþekilde götüren ve döndüren, bir insaný elbette ve
evleviyetle daha hýzlý ve kýsa bir sürede götürmeye ve geri
getirmeye muktedirdir ve aynen öylede olmuþtur.

Ýnsanlýða faydalý bilgileri, tanýdýk,tanýmadýk,baþkalarý ile
de paylaþýnýz,yayýnýz. Ben bu bilgileri bilmiyordum,bana kimse
öðretmedi diyen kiþinin hesabý; bilenden, bildiði halde susandan
ve hakikatý ve doðruyu yaymayandan sorulacaktýr. Malýn zekatý
olduðu gibi,ilminde zekatý ve kuvvetinde bir zekatý vardýr.Bilen
ile bilmeyen bir deðildir.Ýlim mümin"in yitiðidir, nerede olursa
alýr.Ýlim Çin"dede olsa alýnýz.Hayatta,en hakiki murþit
ilimdir. Faydalý tüm ilimlerden istifade ediniz,ettiriniz. Beþikten
mezara kadar ilim öðreniniz. Okuyunuz,okutunuz.Ne demiþ yunus
emre,'Ýlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir,sen kendini bilmez
isen ilim nice okumaktýr.'Ruh nedir;

Ruh insanýn aslýdýr,kendisidir.Mahiyeti,bir þekli sureti ve þuuru
olan bir kanundur, yerçekimi kanunu gibi,ama yerçekimi kanununun bir
þekli, sureti ve þuuru yoktur.Fakat dünyadaki iþleri yapabilmesi
için, ruh"un elbisesi,bineði mahiyetinde olan bedene ihtiyacý
vardýr.Ruh katiyen bakidir,yani ölümsüzdür. Ey insanlar, baki bir
aleme gideceksiniz,o halde hazýrlýklý olun.Ölüm,ruhun bedenden
çýkmasý daha önce vefat etmiþ olan sevgili anne ve babanýzýn ve
dostlarýnýzýn yanýna gitmektir.

Mesela ;bir þöför nasýl aracýndan inince araba hiçbir iþe
yaramaz ise,ruh"ta beden aracýndan inince, beden hiçbir iþe
yaramaz.Kabre konan bedendir.Siz ise ruhsunuz.Ruh berzah alemine
gitmektedir. ölüm yokluk ve hiclik deðildir.Kim yok olmak
isterki,Ezeli ve ebedi bir Allah"ýn sevgili mahlukatýda ebedi
olmalýdýr.Fakat mahlukatýn ebediliði bizatihi deðil, Allah"ýn
dilemesiyledir.

Ey insanlar ve cinler ezeli ve ebedi cennete girmek,ebedi yaþamak,her
istediðini yapmak ve Allah'ý görmek istemezmisiniz.
Ey sevgili ruh,bunun için Allah'a þükretmeli ve iman etmeli
deðilmisin.

HULASA :
Allah,birdir, hiçbirþeye ihtiyacý yoktur,ne birbaþkasý O'nu
yaratmýþtýr nede O'nun bir çocuðu vardýr.O'nun eþi ve
benzeri yoktur.

Preguntas similares